به آزمایشگاه تشخیص طبی بوعلی خوش آمدید

شماره تماس 083-38385712

سازمان های طرف قرارداد

بانک ملت


شماره تماس : 38237683

وب سایت :

آدرس :چهارراه آتش نشانی-سرپرستی بانک ملت
بانک ملت