به آزمایشگاه تشخیص طبی بوعلی خوش آمدید

شماره تماس 083-38385712

سازمان های طرف قرارداد

بیمه سرمد


شماره تماس :

وب سایت :

آدرس :چهارراه بسیج- بیمه مرکزی سرمد
بیمه سرمد