به آزمایشگاه تشخیص طبی بوعلی خوش آمدید

شماره تماس 083-38385712

سازمان های طرف قرارداد

بیمه نیروهای مسلح


شماره تماس : 38213419

وب سایت :

آدرس :چهارراه آتش نشانی -روبرو شهرداری منطقه1
بیمه نیروهای مسلح