به آزمایشگاه تشخیص طبی بوعلی خوش آمدید

شماره تماس 083-38385712

سازمان های طرف قرارداد

بانک صادرات


شماره تماس : 38230194

وب سایت :

آدرس :چهارراه بسیج- سرپرستی بانک صادرات
بانک صادرات