به آزمایشگاه تشخیص طبی بوعلی خوش آمدید

شماره تماس 083-38385712

سازمان های طرف قرارداد

بیمه ایران


شماره تماس : 37214035

وب سایت : awdawdaw

آدرس :دبیرالعظم-نرسیده به میدان مصدق- بیمه مرکزی ایران
بیمه ایران