به آزمایشگاه تشخیص طبی بوعلی خوش آمدید

شماره تماس 083-38385712

سازمان های طرف قرارداد

بیمه خدمات درمانی


شماره تماس : 37246243

وب سایت :

آدرس :کسری-کوچه بانک رفاه شعبه شهید جعفری
بیمه خدمات درمانی