به آزمایشگاه تشخیص طبی بوعلی خوش آمدید

شماره تماس 083-38385712

سازمان های طرف قرارداد

بیمه تامین اجتماعی


شماره تماس : 34232853

وب سایت :

آدرس :فرهنگیان فاز 2- ایستگاه 5- سازمان اسناد پزشکی تامین اجتماعی
بیمه تامین اجتماعی