به آزمایشگاه تشخیص طبی بوعلی خوش آمدید

شماره تماس 083-38385712

سازمان های طرف قرارداد

بیمه دانا


شماره تماس : 38225627

وب سایت :

آدرس :بلوار بنت الهدی -پشت فرمانداری - سرپرستی بیمه دانا
بیمه دانا